Chăm việc nhà vua chẳng ngơi,
Đoán trông phần mộ lệ thầm rơi.
Mấy mờ bãi bắc, cây run rẩy,
Ác ngả non đoài, bóng dõi soi.
Dưỡng dục nghìn vàng khôn báo đáp,
Nhàn cư một sớm há theo đòi.
Suy trung với hiếu, trung là hiếu.
Vòi vọi sứ quân thực khó noi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.