28/09/2022 13:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệu thân tây vọng
悼親西望

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 01:32

 

Nguyên tác

賢勞王事靡遑安,
念切松楸淚暗潸。
雲樹蕭蕭鳴朔漠,
日光奄奄薄西山。
萬鍾致養嗟何及,
一息猶存豈取閒。
推孝為忠忠有孝,
使君高躅杳難攀。

Phiên âm

Hiền lao vương sự mỹ hoàng an,
Niệm thiết tùng thu lệ ám san.
Vân thụ tiêu tiêu minh sóc mạc,
Nhật quang yểm yểm bạc tây san.
Vạn chung trí dưỡng ta hà cấp,
Nhất tức do tồn khởi thủ nhàn.
Suy hiếu vi trung, trung hữu hiếu,
Sứ quân cao trục liểu nan phan.

Dịch nghĩa

Khó nhọc lo việc nhà vua, không có lúc nghỉ ngơi,
Thiết tha nhớ đến cây tùng cây thu, nước mắt nhỏ thầm.
Rằng cây dưới mây xào xạc nơi bãi cát phía bắc,
Bóng mặt trời bảng lảng gác non tây.
Muôn chung nuôi dưỡng, ôi làm sao kịp!
Một chút hơi tàn, há dám rảnh rang.
Suy bụng hiếu làm trung, trung phải có hiếu,
Dấu thanh cao của sứ quân, mờ mịt khó vin tới.

Bản dịch của Đào Phương Bình, Hoàng Lê

Chăm việc nhà vua chẳng ngơi,
Đoán trông phần mộ lệ thầm rơi.
Mấy mờ bãi bắc, cây run rẩy,
Ác ngả non đoài, bóng dõi soi.
Dưỡng dục nghìn vàng khôn báo đáp,
Nhàn cư một sớm há theo đòi.
Suy trung với hiếu, trung là hiếu.
Vòi vọi sứ quân thực khó noi.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Điệu thân tây vọng