Hứng thú gió cây bên nước trong,
Tung tăng cá dỡn dưới khe dòng.
Sông hồ lòng vẫn ham vùng vẫy,
Tảo, hạnh nhởn nhơ trong ruộng đồng.
Loài vật trong ao mày hiểu đạo,
Ta là cá sông Hào hay không?
Cảnh trông của chúng đây sinh động,
Lại nhắc ta đạo học tốn công.