Xây dựng sửa sang đã tạm xong,
Đồ dùng nhà mới túi hư không.
Cây đàn ngang gối khuya trăng lạnh,
Ngọn gió chiều thơm hương ngát lồng.
Trương Lão chúc lời không phải quá,
Vụ Công tích đức tự hào ngông.
Vào hàng tân khách, chim xong tổ,
Nhàm chúc vui cười thơ mới xong.