Lam chướng mịt mù ngựa ruổi rong,
Thiên môn ngoái lại thấy mây lồng.
Mộng vào cung cấm đôi vòng réo,
Ngóng điện Thông Minh, một đoá hồng.
Rời núi muôn loài ân huệ thấm,
Hằng mong theo gấp bánh xe rồng.
Sớm chiều những muốn vua vời đến,
Mưa móc nhà Thương bốn biển trông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.