Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2008 00:01

五雲企瞻

四牡馳驅瘴霧中,
天門迴首五雲重。
夢驚瑣闥雙環響,
望極聰明一朵紅。
澤物有情時出岫,
依乘在念切從龍。
日邊早晚行宣召,
沛作商霖四海同。

 

Ngũ vân xí chiêm

Tứ mẫu trì khu chướng vụ trung,
Thiên môn hồi thủ ngũ vân trùng.
Mộng kinh toả thát song hoàn hưởng,
Vọng cực Thông Minh nhất đoá hồng.
Trạch vật hữu tình thời xuất tụ,
Y thừa tại niệm thiết tòng long.
Nhật biên tảo vãn hành tuyên triệu,
Bái tác Thương lâm tứ hải đồng.

 

Dịch nghĩa

Bốn ngựa ruổi rong trong mây mù lam chướng,
Ngoảnh đầu trông cửa trời, mịt mùng năm thức mây.
Mưa tới cửa cung cấm giật mình nghe đội vòng kêu rộn,
Trông vời trên điện Thông Minh thấy một đoá hồng.
Từ trong hang núi bay ra đượm nhuần muôn vật,
Tấm lòng tha thiết được theo sau xe rồng.
Sớm chiều mong được vời gọi đến bên nhà vui,
Làm trận mưa rào của nhà Thương dội xuống tưới khắp cho dân bốn biển.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Lê

Lam chướng mịt mù ngựa ruổi rong,
Thiên môn ngoái lại thấy mây lồng.
Mộng vào cung cấm đôi vòng réo,
Ngóng điện Thông Minh, một đoá hồng.
Rời núi muôn loài ân huệ thấm,
Hằng mong theo gấp bánh xe rồng.
Sớm chiều những muốn vua vời đến,
Mưa móc nhà Thương bốn biển trông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn ngựa mây mù chướng ruổi rong,
Ngoảnh đầu lên trời mịt mùng trông.
Cấm cung mưa tới nghe kêu rộn,
Trông điện Thông Minh một đoá hồng.
Hang núi đượm nhuần muôn vạn vật,
Tấm lòng tha thiết theo xe rồng.
Sớm chiều mong được vui gọi đến,
Tưới khắp mưa Thương bốn biển mong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời