25.00
Nước: Việt Nam (Hồ, thuộc Minh)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Đặng Dung (1 bài)
- Hồ Quý Ly (5 bài)
- Phạm Nhữ Dực (41 bài)
- Lê Cảnh Tuân (12 bài)
- Bùi Bá Kỳ (3 bài)
Tạo ngày 26/08/2005 16:39 bởi Vanachi
Nguyễn Biểu 阮表 (?-1413) người làng Nội Diên, xã Bình Hồ, huyện La Giang, sau đổi thành La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thi đỗ thái học sinh (tiến sĩ) khoảng năm 1357 cuối đời nhà Trần, làm quan đến chức Điện tiền đô ngự sử.

Khi quân Minh của Trương Phụ xâm chiếm nước ta, ông theo vua Trùng Quang mưu sự khởi nghĩa, khôi phục nhà Hậu Trần. Lúc thế quân còn yếu, vua sai Nguyễn Biểu đi sứ, gặp Trương Phụ xin cầu phong, cốt thực hiện kế hoãn binh, kéo dài thời gian để cho Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị xây dựng binh lực. Trương Phụ dọn cỗ đầu người ra ép ông ăn, cốt để thị oai. Nguyễn Biểu khoét mắt vừa ăn, vừa ngâm bài thơ nói trên khiến Trương Phụ cũng phải kính phục, toan tha cho ông về. Hàng tướng là Phan Liêu lúc ấy ton hót với Phụ rằng Nguyễn Biểu nói “Năng sảm nhân đầu, năng sảm Phụ” (Có khả năng nuốt…

 

Tuyển tập chung