Tiếng ngọc từ vâng trước bệ hoa,
Ngóng tai đồng vọng thuở thi ca.
Đường mây vó ký lần lần trải,
Ải tuyết cờ mao thức thức pha.
Há một cung tên lồng chí trẻ,
Bội mười vàng sắt đúc gan già.
Hổ mình vả thiếu tài chuyên đối,
Dịch lộ ba ngàn dám ngại xa.


Đây là bài thơ Nguyễn Biểu hoạ lại bài Tiễn Nguyễn Biểu đi xứ của vua Trần Trùng Quang.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]