Chức quận núi ra sức sở trường,
Lẫy lừng hoa sực nức mùi hương.
Cây cao nhà cũ ngàn xanh biếc,
Chính sự yêu dân giống bóng đường.
Sự nghiệp Cung, Hoàng ngang với họ.
Tin mình Tắc, Tự noi theo gương,
Hơn người trong đó còn ta nữa,
Tình bạn kết giao lúc tệ thường.