Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 01:13

催東潮州出木頭

學校由來風化源,
朝庭急務此為先。
郡侯規劃心勤正,
州邑收功日勉旃。
文廟咄嗟凌曉霧,
四廊依舊委荒煙。
只今到處掄材木,
奈此東潮尚欠然。

 

Thôi Đông Triều châu xuất mộc đầu

Học hiệu do lai phong hoá nguyên,
Triều đình cấp vụ thử vi tiên.
Quận hầu qui hoạch tâm cần chính,
Châu ấp thu công nhật miễn chiên.
Văn Miếu đốt ta lăng hiểu vụ,
Tứ lang y cựu uỷ hoang yên.
Chỉ kim đáo xứ luân tài mộc,
Nại thử Đông Triều thượng khiếm nhiên.

 

Dịch nghĩa

Xưa nay, trường học vẫn là nguồn gốc của phong hoá,
Trong các việc cần kíp của triều đình, thì đây là việc trước hết.
Quan quân đem tấm lòng chăm lo chính đảng để trù tính,
Châu ấp phải ngày ngày cố gắng để thu nộp cho tốt
Nhà Văn Miếu ngạo nghễ cao vút trong sương mai,
Nhưng bốn phía hàng lang vẫn hoang tàn như cũ.
Hiện nay khắp nơi đều chọn nộp gỗ tốt,
Tại sao châu Đông Triều này vẫn để thiếu như thế?


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Việc học xưa nay nhiệm vụ đầu,
Còn bao thứ gấp phải đành sau.
Ra công quy hoạch tài quan quận,
Cố sức quyên thu gỗ ấp châu.
Văn Miếu một toà mây ngạo nghễ,
Hành lang bốn mặt cỏ hoang vu.
Đến nay khắp chốn đều đưa gỗ,
Sao xứ Đông Triều để thiếu lâu?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xưa nay trường học nguồn phong hoá,
Bao việc nước cần học kể đầu.
Quan lại đem lòng lo chính đáng,
Ấp châu cố gắng gỗ mau thâu.
Sương mai ngạo nghễ nhà Văn Miếu,
Bốn phía hoang tàn hiên hút sâu.
Khắp chốn nay đều nộp gỗ tốt,
Tại sao để thiếu Đông Triều châu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời