Nhân sinh tựa tuyết vạch chân hồng,
Bỗng dịp ai ngờ được vui chung.
Cách biệt giục người mong Thúc Độ,
Tuổi già cười lão mộng Chu Đông.
Bình văn mỗi dịp giao tình đậm,
Bằng hữu lâu dài khí khái chung.
Thử đặt vần thơ cùng bạn hữu,
Hề gì Vị Bắc với Giang Đông!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.