Sắc vẻ văn chương mình giữ nghiêm,
Đẹp là điểm tốt đức đâu suy.
Ngọc đường tạm mượn viết tờ chiếu,
Gấm đẹp toàn đem chế áo xiêm.
Trước ngực thêu mầu tài tế thế,
Gió rìu vạc vữa mũi còn nguyên.
Tôi như hạc ốm lượn bay mỏi,
Vẫy vùng mây thẳm hãy chờ xem.