Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 03:38

和阮運同遣悶詩韻其二

九苞五采自威持,
瑞世文章匪德衰。
暫借玉堂栽手詔,
全將美錦製裳衣。
蟠胸色線經綸富,
斲鼻風斤左右宜。
病鶴推頹翱趐短,
看渠獨運絳霄期。

 

Hoạ Nguyễn Vận Đồng “Khiển muộn” vận kỳ 2

Cửu bao ngũ thái tự uy trì,
Thuỵ thế văn chương phỉ đức suy.
Tạm tá ngọc đường tài thủ chiếu,
Toàn tương mỹ cẩm chế thường y.
Bàn hung sắc tuyến kinh luân phú,
Trác tỵ phong cân tả hữu nghi.
Bệnh hạc thôi đồi ngao xí đoản,
Khan cừ độc vận giáng tiêu kỳ.

 

Dịch nghĩa

Chín sắc, năm vẻ của văn chương, mình giữ nghiêm chỉnh,
Vẻ đẹp ấy là điểm tốt cho đời, đâu phải đạo đức suy.
Tạm mượn ngọc đường viết tờ thủ chiếu,
Toàn đem gấm đẹp chế thành áo xiêm.
Chỉ mầu thêu lượn trước ngực, ấy người nhiều tài kinh luân,
Rìu gió vạc vữa hai bên mũi mà mũi vẫn nguyên.
Tôi như chim hạc ốm yếu mệt mỏi, bay lượn không được cao,
Chờ xem khi ông một mình vẫy vùng trên mây thẳm.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978