Gió hoà phe phẩy rét mai xong,
Hai vụ xong xuân đón nửa đông.
Ông lão giật mình nhìn thấy én,
Trong thành sợ phải tiễn trâu nung.
Ai người sớm biết năm tốt xấu,
Điềm tốt được mùa đó ước mong.
Bữa tiệc hôm nay nhiều ý thú,
Cùng quan ra mắt để vui chung.