Khổng Khâu mở rộng đạo cao vươn,
Quắc Tướng anh tài giáo dục vườn.
Ngắm nghía cầm cung dung đẹp đẽ,
Cùng lên chờ bạn trọng tin nhường.
Bao người anh tuấn trong tầm bắn,
Nhiều kẻ hùng anh xuất chốn tường.
Kào biết làm gì khi bắn trúng,
Nay tên vườn ấy vẫn còn đương.