Nguyên khí đất trời đúc hợp hoà,
Ông sinh vào tháng ba mồng ba.
Bình Than chính sự đẹp trong sáng,
Nồng đượm núi Linh cờ sắc hoa.
Công nghiệp Củng Hoàng thừa thật việc,
Thanh danh Phòng Đỗ nhiều khen qua.
Tiệc mừng hôm nay được hầu tiếp,
Già ốm thân mình biết sao mà!