Nam nhi không ngại quan phương xa,
Lời dạy mẹ già ghi biển nhà.
Mật gấu nếm qua mới biết vị,
Tro cây bay hết khó ý nhoà.
Công bằng xét án nhà vui vẻ,
Báo đáp không kỳ cỏ tự hương.
Tăng tộc một nhà ngàn hậu thế,
Tiếng tăm con cháu còn đảm đương.