Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 01:19

謝花指揮送獸頭通脊

聲教洋洋被邇遐,
眼前文廟忽巍峨。
龍頭高翥儒林表,
鴛瓦遙涵泮水波。
報本一心誠愈至,
贊成大業力居多。
書生稱謝將何以,
故誦英才樂育歌。

 

Tạ Hoa chỉ huy tống thú đầu thông tích

Thanh giáo dương dương bị nhĩ hà,
Nhãn tiền Văn Miếu hốt nguy nga.
Long đầu cao chứ Nho làm biểu,
Uyên ngoã giao hàm Phán thuỷ ba.
Báo bản nhất tâm thành dũ chí,
Tán thành đại nghiệp lực cư đa.
Thư sinh xưng tạ tương hà dĩ,
Cố tụng "Anh tài lạc dục" ca.

 

Dịch nghĩa

Giáo hoá của ông lừng lẫy khắp nơi xa gần,
Trước mắt, nhà Văn Miếu bỗng trở nên nguy nga.
Trên ngọn rừng Nho, đầu rồng cao bổng,
Sóng dòng Phán thuỷ, ngói uyên xa in.
Lòng báo đền cội gốc, rất mực chân thành,
Nghiệp lớn đã giúp nên, bỏ nhiều công sức,
Kẻ thư sinh này biết lấy gì mà tạ ơn?
Cho nên xin đọc bài ca "Anh tài lạc dục".


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978