Lời ông giáo hoá lừng gần xa,
Văn Miếu trước nhà lộng lẩy ra.
Trên ngọn rừng Nho rồng vút bổng,
Sóng dòng Phán thuỷ ngói uyên xa.
Báo đền cội gốc lòng rất mực,
Nghiệp lớn giúp nên công sức ra,
Biết lấy gì thư sinh đền đáp?
Xin đọc “Anh tài lạc dục” ca.