Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 08:35

謝阮運同惠帶其一

交情珍帶荷先施,
服用深慚質朽衰。
寶銙錯陳光閃閃,
黑蛇蟠臥色離離。
腹寬周顗端相稱,
腰瘦休文豈所宜。
欲識銜恩多少處,
輕便尤便走趨時。

 

Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đới kỳ 1

Giao tình trân đái hạ tiên thi,
Phục dụng thâm tàm chất hủ suy.
Bảo khoá thác trần quang thiểm thiểm,
Hắc xà bàn ngoạ sắc ly ly.
Phúc khoan Chu Dị đoan tương xứng,
Yêu sấu Hưu Văn khởi sở nghi.
Dục thức hàm ân đa thiểu xứ,
Khinh biền vưu tiện tẩu xu thì.

 

Dịch nghĩa

Vì tinh giao du, mang ơn cho trước đại quý,
Đeo nó thấy thẹn vì thể chất đã suy yếu.
Những khúc ngọc ngà xen nhau lấp lánh,
Như hình con rắn đen nằm cuộn, mầu sắc rực rỡ,
Bụng to như Chu Dị đeo vào chắc vừa,
Lưng gầy như Hưu Văn thích hợp sao được.
Muốn biết mang ơn ông đến đâu,
Hãy xem sự nhẹ nhàng, tiện lợi lúc đi lại.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978