Giao du ơn quý mang cho trước,
Đeo nó thẹn vì thể chất suy.
Những khúc ngọc ngà xen lấp lánh,
Như hình rắn cuộn sắc màu kỳ,
Bụng to Chu Dị đeo vừa chắc?
Lưng ốm Hưu Văn thích hợp chi?
Muốn biết mang ơn ông biết mấy?
Hãy xem tiện lợi lúc ta đi.