Cuộc tiễn sứ quân ở bến sông,
Ly câu cùng hát đoản trường ngâm.
Hôm nay vương vấn bên bờ liễu,
Nhớ đức ông như cam bóng râm.
Đài sảng thấm nhuần Văn Thuỷ vẻ,
Lư Sơn đức cao ngọc muôn tầm.
Hỏi han hà tất phải cân nhắc,
Nên dựa lòng dân nghiệm miệng dân.