Tuổi già thường dự chiếu trên,
Vốn không tước đức ba triều tôn lên.
Ngày nay mừng cùng treo tên,
Ân hận gì với xuân miền biếc xanh.
Mong ngài lân phượng điềm lành,
Cần gì chúc tụng sống thành lâu hơn
Tự văn chưa mất ngài còn,
Như ngài Thúc Dạ chịu hơn bẩy điều.