Gỗ mục khéo khó trổ tài,
Tình thâm hẹn cũ không hề giảm đâu
Tâm tình mừng thân mật nay,
Ngoảnh đầu nhìn biệt ly than buổi đầu.
Của cải chung ý ông sâu,
Gieo nơi nhàn tản tôi đâu có tài.
Trong đời gặp gỡ duyên may?
Hành lạc cần được xưa nay kịp thời.