20/09/2020 03:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đới kỳ 3
謝阮運同惠帶其三

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2008 08:45

 

Nguyên tác

朽木良工巧莫施,
高情久要不曾衰。
論心倍喜今親合,
迴首翻嗟昔別離。
共敝通財公意厚,
投閒致散我材宜。
人生會遇寧非數,
行樂由來要及時。

Phiên âm

Hủ mộc lương công xảo mạc thi,
Cao tình cửu yếu bất tằng suy.
Luận tâm bội hỷ kim thân hợp,
Hồi thủ phiên ta tích biệt ly.
Công tệ thông tài công ý hậu,
Đầu nhàn trí tán ngã tài nghi.
Nhân sinh hội ngộ ninh phi số,
Hành lạc do lai yếu cấp thi.

Dịch nghĩa

Gỗ đã mục, dù thợ giỏi cũng khó trổ tài khéo léo,
Tình thâm, hẹn cũ không hề giảm sút.
Bàn về tâm tình, càng mừng sự thân mật hôm nay,
Ngoảnh đầu nhìn lại, than sự biệt ly buổi trước.
Áo, xe cùng rách, của cải dùng chung, ý ông rất hậu,
Gieo vào nơi rảnh rỗi, đặt vào chỗ nhàn tản, tài tôi nên thế.
Sự gặp gỡ trong đời người, lẽ nào không có số?
Xưa nay việc hành lạc cần được kịp thời.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gỗ mục khéo khó trổ tài,
Tình thâm hẹn cũ không hề giảm đâu
Tâm tình mừng thân mật nay,
Ngoảnh đầu nhìn biệt ly than buổi đầu.
Của cải chung ý ông sâu,
Gieo nơi nhàn tản tôi đâu có tài.
Trong đời gặp gỡ duyên may?
Hành lạc cần được xưa nay kịp thời.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đới kỳ 3