Thiệu Đỗ quận châu tiếng thơm,
Gió thu tỉnh giấc mơ vườn hạc bay.
Về nhà trẻ đón vui thay,
Bà con bạn hữu kính đầy cha anh.
Ngày dài hương đốt phẩy trần,
Hứng đến đòi rượu trỏ thân chiếc bình.
Đời sau tự có kế sinh,
Nghĩa ấy ngài chắc hiểu rành từ lâu.