Triêu khuẩn linh xuân thọ giống sao?
Biết xa rộng mới hiểu sao nào.
Việc đời biến hoá mây mưa giống,
Muôn thuở cương thường trời sáng sao.
Rốt cuộc trời già mới hiểu bụng,
Việc gì mà chẳng của ta nào.
Làm viên giữ cửa gì không được,
Sắp đặt Tân An thâm thuý rồi.