Nhớ làm văn ở trường thi xuân,
Luôn trúng ba kỳ ông đỗ đầu.
Trên bảng chữ đề còn ướt mực,
Áo bào thấm đượm ơn vua màu.
Giờ đây chính sự chọn người giỏi,
Cảm hoá được người đâu phải mau.
Châu huyện việc làm chỉ tổ nhọc
Kinh luân cáng đáng mở mong sao.