Tháng ăn tốn luá mừng vui gì,
Nào có quan tâm đến thịnh suy.
Phân giải sai lầm thẹn truyền đạt,
Xa rời chúng bạn quạnh hiu đi.
Nhún nhường kẻ dưới đức khiêm rạng,
Hơn kém so đo hợp lẽ thôi.
Những kẻ cậy sang nhan nhản khắp,
Than một mình ông trái thói đời.