trần đăng khoa thân mến.biêt chú cùng ăn cơmnhaf bếp bộ tham mưu hải quân.tôi đọc thơ khoa từ bai hạt gạo lang ta đăng trên báo.tôi không làm được thơ về mẹ,qua bai thơ mẹ ốm,tôi thầm nghĩguwir long minhveef sự ân hận,sám hối trươc vong linh mẹ.cha tôi hy sinh trong kháng chiên đánh phap năm 1951,khi đó ông 35 tuổi,mẹ tôi 36 tuổi,tô 11 tuổi.cái tuổi chưa biêt thương mẹ chỉ thấy mẹvaof tổ đổi đổi công, vào hợp tac xã lam lũ ngay  đêm để đươc hơp tác ghi công lấy điểm để nuôi 4 anh em tôi có sách but học hành.tôi học k1 đại hoc ngoại ngữ,k13 đai hộc bach khoa hà nội.biêt khoa phụ trách báo hải quân.khi đó tôi phiên dịch cho cố vấn quân sự hai quân liên xô.bây giờ về cuộc sông đời thường nuôi con cái học hanhvaf đã  trưởng thanhmowis thấy nuôi con gian truân vât vả nhương nào.lạy mẹ. 4 anh em con có bát cơm đầy có nghề nghiệp băng cái chữ nhờ tâm lưng gầy của mẹ.con chưa báo hiếu được là bao,mẹ đã trở về cõi hạc ở tuổi 96.mẹ tha thứ cho anh em chúng con..