涿州城三義廟

天留漢統合英雄,
兄弟君臣契遇中。
火鼎再堙彊僭起,
桃園三結死生同。
無論世局爭偏霸,
還把人常揭太空。
郵馹偶臨祠廟古,
冕弁瞻罷弄松風。

 

Trác Châu thành Tam Nghĩa miếu

Thiên lưu Hán thống hợp anh hùng,
Huynh đệ quân thần khế ngộ trung.
Hoả đỉnh tái nhân cường tiếm khởi,
Đào viên tam kết tử sinh đồng.
Vô luân thế cục tranh thiên bá,
Hoàn bả nhân thường yết thái không.
Bưu nhật ngẫu lâm từ miếu cổ,
Miện biền chiêm bãi lộng tùng phong.

 

Dịch nghĩa

Trời giữ lại giềng mối nhà Hán để họp mặt anh hùng,
Vua tôi anh em hợp trong tình tri ngộ.
Vạc lửa lại bị vùi lấp, bọn cường tiếm nổi lên,
Vườn đào ba người kết nghĩa, sống chết có nhau.
Không bàn đến cuộc đời giành nhau làm bá chủ riêng,
Còn đem luân thường nêu cao đến tận trời xanh.
Trên đường trạm ngẫu nhiên đến miếu xưa,
Chiêm ngưỡng mũ miện mũ biền xong, dạo trong gió thông vi vút.


Cuối đời Đông Hán, thiên hạ loạn lạc, lúc ấy có Lưu Bị con cháu xa đời của Hán Cao Tổ, cùng với Quan Vũ và Trương Phi, ba người kết nghĩa ở vườn đào, họ thề sống chết có nhau để tôn phù nhà Hán. Tam Nghĩa miếu là miếu thờ ba người.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]