韓魏公晝錦堂故址

嵯峨古碣掛晴曛,
魏國芳踪應五雲。
社稷垂紳推德智,
家鄉建節表勳勤。
錦衣不少枌榆興,
畫閣惟餘琬琰文。
歷歷前修長企想,
斯堂如把昔清芬。

 

Hàn Nguỵ công Trú Cẩm đường cố chỉ

Tha nga cổ kiệt quải tình huân,
Nguỵ quốc phương tung ứng ngũ vân.
Xã tắc thuỳ thân suy đức trí,
Gia hương kiến tiết biểu huân cần.
Cẩm y bất thiểu phần du hứng,
Hoạ các duy dư uyển diễm văn.
Lịch lịch tiền tu trường xí tưởng,
Tư đường như bả tích thanh phân.

 

Dịch nghĩa

Bia xưa vòi vọi treo trong nắng chiều,
Dấu thơm Nguỵ quốc ứng với mây ngũ sắc.
Rủ đai áo chầu ở xã tắc nêu cao đức trí,
Dựng cờ tiết ở quê nhà biểu dương công lao.
Áo gấm không thiếu cảm hứng phần du,
Gác vẽ còn lại bài văn châu ngọc.
Sự nghiệp của tiên hiền sáng tỏ, tưởng nhớ xiết bao,
Ngôi nhà này còn chất chứa mùi thơm mát trước kia.


Nguyên chú: “Di chỉ Trú cẩm đường ở phủ thành Chương Đức, tức Tương Châu xưa, có cột bia to ghi công của Hàn Nguỵ công”.

Hàn Nguỵ công tức Hàn Kỳ, đỗ tiến sĩ lúc còn trẻ tuổi, là danh thần của nhà Bắc Tống, có công với Phạm Trọng Yêm dẹp giặc Tây Hạ. Sau, Hàn Kỳ làm tể tướng, được phong Nguỵ quốc công. Hàn Kỳ có xây biệt thự ở quê, đặt tên là Trú Cẩm đường.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]