15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: thơ đi sứ (673)

Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2005 23:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/12/2005 23:36

廉頗碑

廉頗亡去武安將,
四十萬人同穴葬。
乳臭小兒易言兵,
一國長城徒自喪。
寄閫重任須老成,
內審國勢外敵情。
所以臨敵能制勝,
端在捐仇知負荊。
一國兩虎不可犯,
二十餘年誰與爭。
將軍在時趙以重,
將軍去時令趙輕。
所恨讒人織萋斐,
何須一食三遺屎。
白頭去後不重來,
邯鄲之事可知矣。
趙亡秦繼三千年,
將軍名序至今傳。
摩挲古碣三太息,
勃勃壯氣想見其生前。
今人不少食多肉,
幾令家養無遺畜。
清平時節無戰爭,
一口雄談不數廉頗與李牧。

 

Liêm Pha bi

Liêm Pha vong khứ Võ An tướng,
Tứ thập vạn nhân đồng huyệt táng.
Nhũ xú tiểu nhi dị ngôn binh,
Nhất quốc trường thành đồ tự táng.
Ký khổn trọng nhậm tu lão thành,
Nội thẩm quốc thế ngoại địch tình.
Sở dĩ lâm địch năng chế thắng,
Đoan tại quyên cừu tri phụ kinh.
Nhất quốc lưỡng hổ bất khả phạm,
Nhị thập dư niên thuỳ dữ tranh.
Tướng quân tại thời, Triệu dĩ trọng,
Tướng quân khứ thời linh Triệu khinh.
Sở hận sàm nhân chức thê phỉ,
Hà tu nhất thực tam di thỉ.
Bạch đầu khứ hậu bất trùng lai,
Hàm Đan chi sự khả tri hĩ.
Triệu vong Tần kế tam thiên niên,
Tướng quân danh tự chí kim truyền.
Ma sa cổ kiệt tam thái tức,
Bột bột tráng khí tưởng kiến kỳ sinh tiền.
Kim nhân bất thiểu thực đa nhục,
Cơ linh gia dưỡng vô di súc.
Thanh bình thời tiết vô chiến tranh,
Nhất khẩu hùng đàm bất sổ Liêm Pha dữ Lý Mục.


Liêm Pha là một lương tướng nước Triệu. Đời Triệu Văn Vương 趙文王, năm thứ 16, Liêm Pha giúp Triệu đánh Tề đại bại, lấy được Dương Tân và được lãnh chức thượng khanh, nổi tiếng với chư hầu là người có dũng khí.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Liêm Pha bỏ đi, Võ An làm tướng
Bốn chục vạn người bị chôn sống
Hôi sữa huyênh hoang nói việc binh
Một bức trường thành đành bỏ uổng
Trọng trách cõi bờ giao lão thành
Hiểu rõ thế nước, biết địch tình
Sở dĩ gặp địch giành thắng lợi
Nhờ nghĩ tới nước, quên thân mình
Một nước hai hổ, sao xâm phạm
Trên hai chục năm, ai dám hơn
Ông còn, nước Triệu được coi trọng
Ông mất, nước Triệu bị coi thường
Gièm pha miệng lưỡi nghe đáng giận
Đặt chuyện một bữa ba lần són
Người bạc đầu đi không trở về
Hàm Đan ra sao ai biết được
Triệu mất, Tần nối ba nghìn niên
Tên tuổi tướng quân nay còn truyền
Ta chùi bia cổ, than thở mãi
Tưởng thấy hùng khí lúc sinh tiền
Đời nay lắm kẻ ăn nhiều thịt
Trong nhà hết sạch cả súc vật
Gặp buổi thanh bình không chiến tranh
Miệng nói hùng hồn, bất kể Liêm Pha lẫn Lý Mục.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tên người dịch là Đặng Thê Kiệt ( xem http://nguyendu.com.free.fr )

Tên người dịch là Đặng Thê Kiệt ( xem http://nguyendu.com.free.fr )

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Võ An tướng, Liêm Pha rời,
Chôn ngay bốn chục vạn người đại tang.
Việc binh hôi sữa huyênh hoang,
Trường thành một nước bỏ hoang sao đành.
Cõi bờ trọng trách lão thành,
Hiểu hơn thế nước biết nhanh địch tình.
Gặp thù sở dĩ thắng giành,
Nhờ quan tâm nước quên mình xả thân.
Nước nhà hai hổ tranh xâm,
Hai mươi năm lẻ ai lần dám hơn.
Nể vì nước Triệu ông còn,
Mất ông Triệu bị coi thường giận thay,
Gièm pha miệng lưỡi nghe hoài,
Ba lần một bữa đi ngoài gớm ghê.
Bạc đầu đi mãi không về.
Hàm Đan ai biết nảo nề ra sao.
Ba nghìn niên Triệu, Tần ngôi,
Tướng quân danh tiếng truyền đời còn vang.
Ta chùi bia cổ thở than.
Tưởng xem hùng khí lúc đang sinh tiền,
Đời nay ăn thịt người nhiều,
Thú cầm hết sạch khó điều đủ cung,
Thái bình gặp buổi ung dung,
Liêm Pha Lý Mục nói hùng hồn chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời