Chiếm lấy ao sâu lập địa bàn
Dưới vòm cây mát giữ tâm an
Xuân đến ta đây chưa cất tiếng
Lũ trùng kia há dám kêu vang?