Tập hợp gồm 37 bài thơ từ cuốn sách Mao chủ tịch thi từ do Nhân Dân Văn Học Xã (Trung Quốc) ấn hành tháng 12 năm 1963 và đã được NXB Văn học (Việt Nam) xuất bản năm 1965.