Gió tây rít
Trời sương, nhạn kêu trong bóng nguyệt
Trong bóng nguyệt
Vó câu sồn soạt
Tiếng kèn da diết.

Chớ rằng cửa quan vững như thép
Hôm nay ta vượt qua đầu hết
Qua đầu hết
Núi xanh như biển
Mặt trời tàn như huyết.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)