Chung Sơn mưa gió dậy xanh vàng
Trăm vạn hùng binh vượt Đại Giang
Rồng uốn hổ ngồi nay thắng trước
Trời long đất lở mạnh mà hăng
Nên đem dũng khí truy tàn tặc
Chớ chuộng hư danh học Bá Vương
Trời dẫu có tình trời cũng cỗi
Bể dâu là đạo ở nhân gian

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)