Trên đầu Chín Ngọn trắng mây bay
Cưỡi gió Con Vua xuống núi này
Tre đốm mỗi cành nghìn giọt lệ
Áo hồng trăm lớp vạn tầng mây
Động Đình sóng tuyết liền trời nhảy
Trường Đảo người ca cả đất lay
Ta muốn nhân đây mơ bát ngát
Cõi Phù dung quốc nắng mai dầy

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)