Tháng sáu binh trời trừ giặc ác
Vạn trượng dây dài phải trói côn, bằng chặt
Sông Cám bên kia hửng một góc
Cánh quân nhờ sức Hoàng Công lược

Trăm vạn công nông đều náo nức
Cuốn sạch Giang Tây, rốc thẳng Tương và Ngạc
Quốc tế bi ca ca một khúc
Vì ta gió bão từ trời thốc

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)