Đầy trời trắng xoá một màu
Hành quân trong tuyết phải mau chớ chầy
Núi cao trông ngất tầng mây
Vượt qua ải lớn gió bay cờ hồng

Tới đâu ai có biết không?
Mênh mang gió tuyết phủ vùng Cảm Giang
Hôm qua quân lệnh vừa ban
Công, nông mười vạn, Cát An nhằm về

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)