Đỏ, cam, vàng, biếc, xanh, lam, tía
Lụa màu ai vẫy ngang trời múa?
Mưa tạnh, bóng chênh chênh
Quan sơn lớp lớp xanh

Năm kia giao chiến dữ
Vách làng mưa đạn đổ
Trang điểm quan sơn này
Nay càng đẹp đẽ thay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)