Tô Tường 蘇庠 (1065-1147) tự Dưỡng Trực 養直, từng bị bệnh mắt nên tự hiệu là Sảnh ông 眚翁, người Tuyền Châu nhưng theo cha là Tô Kiên 蘇堅 di cư tới Đan Dương (nay thuộc Giang Tô) rồi lấy hiệu là Hồ bệnh dân 湖病民. Tô Kiên cũng có tên tuổi, từng xướng hoạ với Tô Thức và được Tô Thức khen ngợi. Khoảng năm Đại Quang, Chính Hoà đời Tống Huy Tông, Tô Tường cùng một số nhân vật lập thi xã ở Giang Tây. Sau ông được vời làm quan nhưng không ra, ẩn dật tới cuối đời.