Xưa ở bên hoa chuốc rượu mèm
Nay hoa tàn rụng thấy hom hem
Lúa nhấp nhô sông lặng
Cuốc kêu dạ não phiền

Thư viết không gửi được
Hè về gió nhẹ êm
Quê tại chân trời đó
Trăng tròn chỉ chán thêm

tửu tận tình do tại