Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hạ Chú (21 bài)
- Lý Phác (1 bài)
- Thủ Tuân (1 bài)
- Tô Tường (8 bài)
- Triều Thuyết Chi (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/05/2009 03:42 bởi hongha83
Thiền sư Khắc Cần 克勤 (1063-1135) vốn họ Lạc 駱, tự Vô Trước 無著, người Bành Châu, nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Ông là đại cao tăng đời Tống. Tác phẩm còn để lại 20 quyển.

Nguồn: Tuyển dịch thơ Đường - Tống/ NXB Văn học, 2008.