Quẩy gánh đeo bầu gót nhẹ tênh
Còn ai tranh với mình?
Chẳng hám cao sang danh lợi
Bên khe một bát canh

Trăng bờ suối
Mây đỉnh núi
Nhọc chi mình
Rượu xuân đầy hũ
Du dương gối mộng
Đấy thuật trường sinh

tửu tận tình do tại