Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (170 bài thơ)
- Âu Dương Tu (44 bài thơ)
- Lý Dục (38 bài thơ)
- Án Kỷ Đạo (20 bài thơ)
- Án Thù (17 bài thơ)
Tạo ngày 18/03/2007 07:42 bởi Vanachi
Lý Phác 李樸 (1063-1127) tự Tiên Chi 先之, người Hưng Quốc 興國, Kiền Châu 虔州, đỗ tiến sĩ năm Thiệu Hoà (1094).