Vầng nguyệt đêm thu sáng tuyệt vời
Bặt im tiếng sáo, lặng mây trôi
Dáng thu một nửa trăng đà chiếm
Mây sắc nghìn phương ánh tỏ ngời
Thỏ lạc tung tăng vui múa hát
Cung thiềm khuất bóng biệt tăm hơi
Cầm tay tri kỷ, thầm mong ước
Ngắm dải Ngân trong vắt cuối trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.