Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hạ Chú (21 bài)
- Khắc Cần thiền sư (1 bài)
- Thủ Tuân (1 bài)
- Tô Tường (8 bài)
- Triều Thuyết Chi (5 bài)
Tạo ngày 18/03/2007 07:42 bởi Vanachi
Lý Phác 李樸 (1063-1127) tự Tiên Chi 先之, người Hưng Quốc 興國, Kiền Châu 虔州, đỗ tiến sĩ năm Thiệu Hoà (1094).

 

Tuyển tập chung