Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Dật (1 bài)
- Tô Tường (8 bài)
- Thủ Tuân (1 bài)
- Hạ Chú (21 bài)
- Huệ Hồng thiền sư (4 bài)
Tạo ngày 02/10/2018 23:46 bởi tôn tiền tử
Hồng Viêm 洪炎 (1067-1133) tự Ngọc Phủ 玉父, người Nam Xương (nay thuộc Giang Tây) đời Tống. Ông là cháu ngoại của Hoàng Đình Kiên, cùng với anh là Bằng, Xô và em là Vũ, gọi là Tứ Hồng đều làm thơ cả, tác giả đậu tiến sĩ đầu năm Thiệu Thánh, làm Cốc thành lệnh, dính vào đảng Nguyên Hưu bị biếm. Triều Cao Tông, quan đến Bí thư thiếu giám. Tác phẩm có Tây Độ tập.