Đây là đâu?
Bến sông mây đống dồn cao
Bụi trúc lạnh mai chưa kịp nở
Lều cỏ mưa rì rào

Ai đem mối sầu lại thế?
Đò bên đê khách lao xao
Lăng tiêu độ ấy trồng bao lớn
Bờ liễu buông thì thào

tửu tận tình do tại