Gió chợt thổi,
Sóng nước ao xuân gợn nổi.
Rủ rỉ uyên ương hương dẫn lối,
Nương tay hoa hạnh với.
Tựa ghế trơ nhìn vịt chọi,
Trâm ngọc lệch đầu tóc rối.
Suốt buổi đợi chàng chàng chẳng tới,
Ngoảnh đầu chim thước gọi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.