Trên bến liễu
Say, mang dép cỏ lên đường
Lốm đốm đàn âu bay đậu bãi
Cỏ mưa chục dặm đường

Rũ bỏ hành trang cát bụi
Nằm xem núi biếc mây vương
Nhớ xưa vượn hạc ta làm bạn
Chưa chi đã vội mừng

tửu tận tình do tại