Thái Thân 蔡伸 (1088-1156) tự Thân Đạo 伸道, tự hiệu Hữu cổ cư sĩ 友古居士, là cháu của Sái Tương 蔡襄, người Phủ Điền (nay thuộc Phúc Kiến), đỗ tiến sĩ năm Chính Hoà thứ 5 (1115), làm quan Tri châu nhiều châu, sau làm quan tới chức Tả trung đại phu. Tác phẩm chính của ông có "Hữu cổ từ".

 

Tuyển tập chung