Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thái Thân (8 bài)
- Trần Dư Nghĩa (15 bài)
- Thẩm Dữ Cầu (5 bài)
- Trương Nguyên Cán (8 bài)
- Đặng Túc (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Tạo (1 bài)
Tạo ngày 28/09/2008 05:25 bởi hongha83
Trần Liệt 陳烈 sinh khoảng năm 1088, không rõ năm mất, làm quan tới chức Quốc tử trực giảng.